TASSEN & LEER

cursussen | workshops
opleidingen | webshop

25 cursussen
start op elk moment

basisopleiding 3 mnd
(jaar-)vakopleiding

luxe workshops
‘maak je eigen leren droomtas’

Klachtenregeling MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop & LeatherBagsAcademy

E-mail: mail@MARAblu.com
Website: www.MARAblu & LBA.com

Email: mail@leatherbagsacademy.com
Website: www.leatherbagsacademy.com

 

DEFINITIES

MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop en LeatherBagsAcademy, hierna te noemen: MARAblu & LBA, gevestigd te Breda, Urkstraat 11, onder KvK nr. 20119063.

Directie: één van de directieleden van MARAblu & LBA
Klager: degene die een klacht indient bij MARAblu & LBA
Partijen: MARAblu & LBA en klant samen.
Aangeklaagde: degene tegen wie een klacht wordt ingediend

SAMENVATTING EN BEGRIJPELIJKE TAAL
Wanneer een artikel van toepassing is op de consument: je vindt onder de titel van het artikel de inhoud van het artikel samengevat in begrijpelijke taal.

 

INHOUD

Artikel 1 – Bereik
Artikel 2 – Klachtrecht
Artikel 3 – Doel van de klachtenregeling
Artikel 4 – Indiening van de klacht
Artikel 5 – Afdoening in der minne
Artikel 6 – Ontvangstbevestiging
Artikel 7 – Geen verplichting tot klachtbehandeling
Artikel 8 – Hoor en wederhoor
Artikel 9 – Behandelingstermijn
Artikel 10 – Afdoening
Artikel 11 – Citeertitel, bekendmaking en werking

 

Artikel 1 – Bereik
1. Aangeklaagd kunnen worden:
a De organisatie MARAblu & LBA
b In of voor organisatie werkzame personen welke kunnen zijn:
1. Directie van MARAblu & LBA
2. Vakdocenten werkzaam voor MARAblu & LBA
3. Stagiaires die in het kader van hun opleiding bij MARAblu & LBA werkzaam zijn
4. Overige bij MARAblu & LBA werkzame personen


Artikel 2 – Klachtrecht
Je kunt tegen iedereen die werkzaam is voor of binnen MARAblu & LBA een klacht indienen.|
1. Over de wijze waarop MARAblu & LBA of een van zijn personeelsleden zich heeft gedragen tegenover betrokken perso(o)nen, kan door betrokken perso(o)nen een klacht bij een van de directieleden een klacht worden ingediend. Dit laat onverlet het wettelijke recht van betrokkenen om zich tot een, tot een bindende uitspraak bevoegde instantie (Rechtbank) te wenden.
2. Gedrag van een personeelslid werkzaam bij MARAblu & LBA, wordt aangemerkt als gedrag van MARAblu & LBA. Dit voor zover dit gedrag aan MARAblu & LBA kan worden toegerekend.


Artikel 3 – Doel van de klachtenregeling
Met een goede klachtenregeling ben je er zeker van dat jouw klachten serieus genomen worden.
1. Met de klachtenregeling wordt beoogd:
a regels te stellen voor een effectieve behandeling van klachten
b de vertrouwensrelatie te herstellen tussen klager en MARAblu & LBA
c op grond van ontvangen klachten structurele tekortkomingen in het interne proces of in uitingen, handelingen en gedragingen van de organisatie te signaleren en te zorgen dat deze signalen worden benut voor kwaliteitsverbetering
d de belangen van de klager en aangeklaagde te behartigen door het scheppen van een duidelijke regelgeving waarlangs klachten aanvankelijk informeel en later formeel worden afgehandeld.


Artikel 4 – Indiening van de klacht
Er gelden voorwaarden voor het indienen van een klacht. Die vind je hieronder.
1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend aan MARAblu & LBA via mara@marablu.com ter attentie van de Directie onder vermelding van “klachtenprocedure”, en via mara@leatherbagsacademy.com ter attentie van de Directie onder vermelding van “klachtenprocedure”, of schriftelijk aan
de Directie van MARAblu & LBA
Urkstraat 11
4817 AR Breda
2. Een klacht moet ten minste bevatten:
a de naam en het adres van de indiener
b de dagtekening
c de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht
d een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van het gedrag
e mogelijke bewijsstukken
2. Indien de klager minderjarig of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder, voogd of de curator.
3. Klachten welke niet zijn voorzien van een dagtekening, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag dat de klacht wordt ontvangen.
4. Alle klachten dienen in de Nederlandse taal te worden ingediend.
5. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
6. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 24 maanden bewaard.
7. Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan kan de klacht niet worden behandeld. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen hiervan bericht.
 

Artikel 5 – Afdoening in der minne
We proberen er samen in goede verstandhouding uit te komen.
1. De directie zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.
2. Zodra de directie en klager tot informele overeenkomst zijn gekomen vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling.
 

Artikel 6 – Ontvangstbevestiging
We laten je weten dat we jouw klacht ontvangen hebben en we behandelen jouw klacht volgens onderstaande regels.
1.De directie bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 10 werkdagen.
2. Indien een klacht wordt ingediend waar een andere instantie tot behandeling bevoegd is, zal de directie naar betreffende instantie de klacht doorzenden onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.
3. De directie zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en welke ook niet kan worden doorgezonden zo spoedig mogelijk terug naar de indiener.
4. De directie zendt een afschrift van de klacht en de daarbij behorende stukken aan degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.
5. De directie administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole.


Artikel 7 – Geen verplichting tot klachtbehandeling
Is jouw klacht al eerder behandeld, ongegrond of te laat? Dan nemen we de klacht niet in behandeling en laten we jou dat weten.
1. De directie is niet verplicht een klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan.
2. Indien er langer dan zes maanden tussen handeling en indiening van de klacht heeft is verstreken.
3. De directie is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de directie de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk na 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.


Artikel 8 – Hoor en wederhoor
Beide partijen mogen hun verhaal doen.
1. De directie stelt de klager en diegene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord of indien de klacht kennelijk ongegrond is.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 

Artikel 9 – Behandelingstermijn
1. De directie handelt de klacht binnen 8 weken af.
2. De directie kan de behandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.
3. Wanneer de klacht een lid van de directie treft, is het dit lid niet toegestaan aan de behandeling van de klacht deel te nemen.

 

Artikel 10 – Afdoening
We laten degene waar jouw klacht tegen gericht is, dit weten. Wanneer we er in onderlinge goede verstandhouding niet uitkomen kun je naar de rechter gaan. De uitspraak moeten wij accepteren.
1. De directie stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
2. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor MARAblu & LBA.
3. In onderling overleg kan hier van worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen.
4. De directie zal deze onafhankelijke derde om advies of een verhoor verzoeken teneinde het geschil op te lossen.
5. De directie zal het advies, of de conclusies van de onafhankelijke derde aanvaarden en opvolgen.

 

Artikel 11 – Citeertitel, bekendmaking en werking
De klachtenregeling is officieel vastgelegd bij de KvK te Breda en ook online terug te vinden.
1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van MARAblu voor optreden en handelwijze en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van MARAblu & LBA, vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20119063.
2. De klachtenregeling wordt op verzoek toegezonden
3. De klachtenregeling is op de websites van MARAblu & LBA te vinden op https://www.marablu.com/klachtenregeling en https://www.leatherbagsacademy.com/klachtenregeling