TASSEN & LEER

cursussen | workshops
opleidingen | webshop

25 cursussen
starten op elk moment

basisopleiding 3 mnd
(jaar)opleiding | mannenopleiding

luxe workshops
‘maak je eigen leren droomtas’

Algemene voorwaarden

Inhoud:

 1. Toepasselijkheid
 2. Overeenkomst
 3. Prijzen/aanbiedingen
 4. Retourzendingen
 5. Bestellingen en betalingen
 6. Levering
 7. Garantie
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Geheimhouding
 10. Intellectueel eigendom
 11. Reclames en aansprakelijkheid
 12. Klachtenregeling
 13. Elektronische communicatie en bewijs
 14. Overmacht
 15. Annulering
 16. Diversen
 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MARAblu zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MARAblu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MARAblu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door MARAblu. MARAblu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, laat MARAblu u dit weten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van MARAblu zijn vrijblijvend en MARAblu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Voor consumenten: alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten (binnen NL) en
exclusief eventuele aanpassingen of opties.
3.3 Voor detaillisten: alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief eventuele aanpassingen of opties.

4.Retourzendingen
4.1 Voor detaillisten: U bent verplicht te controleren of de geleverde artikelen voldoen aan uw order. Retourzendingen van goederen die volledig aan de geplaatste order voldoen worden niet geaccepteerd.
4.2 Voor bestellingen via de website: alle artikelen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij MARAblu weer worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Stuur de retourzending naar:
MARAblu
Catharinastraat 42
4901 Gr Oosterhout
4.3 Voor consumenten: u bent verplicht te controleren of de bij u bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan u dit binnen 7 dagen melden per e-mail via het contactformulier aan MARAblu onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke verklaring waarom het artikel niet voldoet. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur, een bericht. MARAblu zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.4 Voor consumenten: in het bijzondere geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt MARAblu zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
4.5 Indien u iets terug stuurt, doe het dan als volgt: • Stuur een e-mail via het contactformulier van MARAblu, zodat de zending verwacht wordt. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen. • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. • Adresseer de artikelen. • Vermeld uw bank- of girorekeningnummer.

5. Bestellingen en betalingen
5.1 Voor detaillisten: uw bestelling wordt na melding door de agent en/of MARAblu verwerkt.
5.2 Voor detaillisten: een minimumorder kan gelden, deze wordt u voor plaatsen van een order medegedeeld. Ook het bedrag vanaf waar franco wordt geleverd word u dan kenbaar gemaakt.
5.3 Voor detaillisten: betalen kan op drie (3) manieren: 1. bij het plaatsen van de order tekent u een machtiging voor een éénmalige incasso die uitgevoerd wordt 3 á 4 dagen na de levering van de goederen. 2. Levering op rekening: betalingstermijn is 30 dagen. Na 30 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn wordt 3% van het factuurbedrag extra in rekening gebracht. Na 60 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn wordt 10% van het factuurbedrag extra in rekening gebracht. Na het verstrijken van 75 dagen zonder dat het bedrag inclusief vermeerderingen op rekening van MARAblu is bijgeschreven wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de klant. Klanten gevestigd in het buitenland, webshops en klanten die voor de eerste keer bestellen betalen vooraf. MARAblu behoud zich het recht voor betaling vooraf op te leggen of alleen rembourszendingen te doen. 3. Betaling onder rembours.
5.4. Voor detaillisten: zendingen buiten Nederland zijn ook mogelijk, het koerierstarief wordt door MARAblu bepaald en is voor rekening van de klant.
5.5 Voor consumenten: uw bestelling wordt direct verwerkt. U ontvangt hiervan een bevestigingsemail met de betaalgegevens op het adres wat u heeft opgegeven. Voor de zekerheid: NL94INGB0003388769  ten name van MARAblu te Oosterhout.
5.6 Voor consumenten: betalen kan op 3 manieren: bij afhalen, onder rembours of bij vooruit betaling. Bij vooruitbetaling worden de bestelde goederen verstuurd zodra het geld op de rekening van MARAblu is bijgeschreven. De extra kosten die een remboursverzending met zich meebrengt worden in het betaalproces aangegeven en zijn voor rekening van de klant.
5.7. Voor consumenten: zendingen buiten Nederland zijn ook mogelijk, volgens het koerierstarief dat MARAblu op dat moment hanteert en worden in het betaalproces op de website aangegeven.
5.8. MARAblu hanteert een terugbetalingstermijn van maximaal 14 dagen in onvoorziene omstandigheden.

6. Levering
6.1 Voor consumenten: MARAblu biedt uw bestelling via de website, na ontvangst van de betaling, over het algemeen binnen 5 werkdagen aan bij een koerier. Deze levert de order af volgens de voor die organisatie geldende leveringstermijn. Bij technische storingen is er sprake van overmacht.
6.2 Voor consumenten: wanneer de tijd tussen uw bestelling en het aanbieden bij de koerier onverhoopt langer dan 15 werkdagen is, laat MARAblu u dat per email weten. In het geval een artikel helemaal niet meer leverbaar is, neemt MARAblu contact met u op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft in dat geval altijd recht op teruggave van het betaalde bedrag. Alle correspondentie over bestellingen wordt altijd gevoerd of bevestigd via e-mail. U bent zelf bent verantwoordelijk voor het lezen van uw email.
6.3 Bij bestellingen van detaillisten en groothandelaren geldt een gemiddelde levertijd van 4-6 weken.
6.4 De door MARAblu opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en geeft evenmin het recht de order te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand gelaten wordt. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.5 De order wordt verstuurd via een koerier. Hierbij gelden de algemene voorwaarden van de koerier. MARAblu is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging aan de artikelen tijdens verzending.
6.5 Voor detaillisten: MARAblu levert volgens Incoterms 2000 EXW.

7. Garantie
MARAblu garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Ten aanzien van artikelen die door derden zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de fabrikant ervoor verstrekt. Als binnen 30 dagen blijkt dat de artikelen niet voldoen aan bovenstaande garantie, dan zal MARAblu in overleg met u zorg dragen voor vervanging of herstel dan wel voor terugbetaling van de koopprijs na retourzending van het artikel.
De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer wijzigingen in het artikel zijn aangebracht.

8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan MARAblu verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat pas op het moment van de aflevering op u over.

9. Geheimhouding
9.1 De cursist opleidingstraject erkent, dat aan haar door MARAblu geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden van het bedrijf MARAblu, haar werkwijze of zaken daarmee verband houdende.
9.2 Het is aan de Deelnemer opleidingstraject verboden om hetzij tijdens de duur van de opleiding, hetzij erna op enigerlei wijze, direct of indirect in welke vorm ook, mededelingen te doen van of aangaande het bedrijf MARAblu en/of de genoten opleiding bij MARAblu.
9.3 Onder de geheimhouding van Deelnemer opleidingstraject valt onder andere, maar niet beperkt tot:
a Prijsstellingen van MARAblu;
b Tijdsindelingen en de werkwijze van MARAblu;
c Alle (les)documentatie van MARAblu waar Deelnemer opleidingstraject mee in aanraking is gekomen tijdens de opleiding, zoals nader omschreven in de bepaling ‘Intellectueel eigendom’ lid 3.
9.4 Bij overtreding van de geheimhouding verbeurt de Deelnemer opleidingstraject aan MARAblu een zonder sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare boete van €2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor elke overtreding, zonder dat MARAblu gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van MARAblu om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

10. Intellectueel eigendom
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de door MARAblu verleende diensten rusten bij MARAblu. De Deelnemer opleidingstraject verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Deelnemer opleidingstraject is uitgesloten.
10.2 Het is de Deelnemer opleidingstraject verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MARAblu, verslagen, audiovisuele producties en/of overige documenten die voortvloeien uit de opleiding openbaar te maken.
10.3 De door MARAblu verstrekte stukken aan de Deelnemer opleidingstraject zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Deelnemer opleidingstraject voor haar eigen opleiding en kennisverbreding. Het is de Deelnemer opleidingstraject niet toegestaan om verkregen informatie en/of documentatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door MARAblu is toegestaan.
10.4 Deze bepaling ‘Intellectueel eigendom’ ziet uitdrukkelijk op de volgende informatie, documentatie of stukken welke MARAblu heeft versterkt aan de Deelnemer opleidingstraject:
Cursusmap Vakopleiding ‘tassendesign, leerbewerking & productie’: alle instructiebladen van de modules, de leerbewerkingstechnieken,
Extra blad met alle technieken en verdieping die in de opleiding aan bod komen
10.5 Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Deelnemer opleidingstraject aan MARAblu een zonder sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare boete van €2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor elke overtreding, zonder dat MARAblu gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van MARAblu om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

11. Reclames en aansprakelijkheid
11.1 De ontvanger heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng MARAblu daarvan dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte
11.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MARAblu de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

12. Klachtenregeling
12.1 Om het overzichtelijk te houden, vindt u de gehele klachtenregeling hier.

13. Elektronische communicatie en bewijs
13.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en MARAblu (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is MARAblu niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van MARAblu.
131.2 De administratie van MARAblu geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

14. Overmacht
14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MARAblu in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de order op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MARAblu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MARAblu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15. Annulering
15.1 Na inschrijving geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. 
15.2 Annulering contactmomenten Vakopleiding ‘Tassen Maken’, Vakcursus en workshops:
a annuleren tot 8 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 10% van de deelnamekosten
b annuleren tot 8-6 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 25% van de deelnamekosten
c annuleren tot 6-4 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten
d annuleren korter dan 4 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 100% van de deelnamekosten
e annuleren van één les van een module van de opleiding of cursus uit een lopende serie kan tot 24 uur van te voren. Binnen 1 cursus van 10 lessen kan je maximaal 3 lessen (30%) verzetten en daarme de duur van de cursus 3 weken verlengen. Binnen 1 module van de vakopleiding van 8 lessen kan je maximaal 2 lessen (25%) verzetten en daarmee de duur van de module 2 weken verlengen. Je kunt uiteraard altijd inhalen op basis van beschikbaarheid van plaatsen.
f annuleren omdat de opleiding, cursus en workshop van keuze vol was bij de inschrijving, geeft recht op het volgen van de volgende versie van dezelfde training. Indien er geen wens tot gebruikmaking van dit recht is, volgt binnen twee weken restitutie van het volledige bedrag dat al betaald is. Voorwaarde is dat de klant annuleert binnen twee weken nadat is medegedeeld dat in de huidige opleiding, module, cursus en workshop geen plaats is. Bij niet annuleren binnen twee weken staat de klant automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende training en is verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.

16. Diversen
16.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MARAblu in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MARAblu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
16.2 MARAblu is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling en order gebruik te maken van derden.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.