TASSEN & LEER

cursussen | workshops
opleidingen | webshop

25 cursussen
start op elk moment

basisopleiding 3 mnd
(jaar-)vakopleiding

luxe workshops
‘maak je eigen leren droomtas’

Algemene voorwaarden MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop & LeatherBagsAcademy

E-mail: mail@MARAblu.com
Website: www.marablu.com

Email: mail@leatherbagsacademy.com
Website: www.leatherbagsacademy.com

DEFINITIES
MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop en LeatherBagsAcademy, hierna te noemen: MARAblu & LBA, gevestigd te Breda, Urkstraat 11, onder KvK nr. 20119063.
Klant: degene met wie MARAblu & LBA een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: MARAblu & LBA en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Zakelijke afnemer: een klant die geregistreerd is bij de KvK en als zodanig handelt.

SAMENVATTING EN BEGRIJPELIJKE TAAL
Wanneer een artikel van toepassing is op de consument: je vindt onder de titel van het artikel de inhoud van het artikel samengevat in begrijpelijke taal.


INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

OVER PRIJZEN en BETALEN
Artikel 2 – Prijzen, aanbiedingen en offertes
Artikel 3 – Betalingen en betalingstermijn
Artikel 4 – Gevolgen niet tijdig betalen
Artikel 5 – Recht van reclame

OVER RETOURNEREN en ANNULEREN
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden

OVER LEVERING en KOSTEN daarvan
Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten en retourkosten
Artikel 9 – Opschortingsrecht
Artikel 10 – Retentierecht
Artikel 11 – Verrekening
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Levering
Artikel 14 – Levertijd
Artikel 15 – Feitelijke levering
Artikel 16 – Verpakking en verzending
Artikel 17 – Verzekering
Artikel 18 – Bewaring 

OVER GARANTIE
Artikel 19 – Montage/Productie
Artikel 20 – Garantie 

OVER OVEREENKOMST en OPZEGTERMIJN
Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 22 – Informatieverstrekking door de klant
Artikel 23 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
Artikel 24 – Recht op ontbinding
Artikel 25 – Overmacht
Artikel 26 – Wijziging van de overeenkomst

OVER INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
Artikel 27 – Intellectueel eigendom
Artikel 28 – Geheimhouding
Artikel 29 – Boetebeding 

OVER KLACHTEN en AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 30 – Vrijwaring
Artikel 32 – Elektronische communicatie en bewijs
Artikel 33 – Ingebrekestelling
Artikel 34 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Artikel 35 – Aansprakelijkheid MARAblu & LBA
Artikel 36 – Vervaltermijn

OVER ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 37 – Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 38 – Overgang van rechten
Artikel 39 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Artikel 40 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MARAblu & LBA.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

OVER PRIJZEN en BETALEN

Artikel 2 – Prijzen, aanbiedingen en offertes
We mogen onze prijzen wijzigen maar in alle gevallen heb je de mogelijkheid om vooraf te zien wat de actuele prijs van een artikel of dienst is. Dit geldt niet voor nabestellingen.
1. Alle prijzen die MARAblu & LBA hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor B2B klanten, en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die MARAblu & LBA hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MARAblu & LBA te allen tijde wijzigen.
3. MARAblu & LBA is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens
B2B:
3. Partijen komen voor een dienstverlening door MARAblu & LBA een richtbedrag als vaste prijs, waarvan kan worden afgeweken, overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
5. MARAblu & LBA is gerechtigd om tot 15% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen, dient MARAblu & LBA de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 15% uitkomt.
B2C workshops/cursussen/opleidingen/webshop:
6. Deelnemers aan een workshop ‘tassen maken’ & ‘maak je eigen droomtas’ vernemen de actuele prijzen van de artikelen op locatie van MARAblu & LBA middels een prijskaartje bevestigd aan het artikel. Prijzen van artikelen op de website kunnen op locatie afwijken.
7. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 3 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3 – Betalingen en betalingstermijn
Je betaalt vooraf en het hele bedrag ineens, tenzij we hierover samen iets anders hebben afgesproken.
B2C workshops/cursussen/opleidingen
1. Voor producten afgenomen in een workshop ‘maak je eigen droomtas’ wordt altijd meteen de volledige koopsom voldaan op locatie van MARAblu & LBA.
B2C webshop
2. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen kan een aanbetaling vereist zijn. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
B2B
3. MARAblu & LBA mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
4. De klant dient betalingen en declaraties achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
5. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat MARAblu & LBA de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
6. MARAblu & LBA behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 – Gevolgen niet tijdig betalen
Je moet op tijd betalen volgens de afgesproken voorwaarden.
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is MARAblu & LBA gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MARAblu & LBA. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MARAblu & LBA zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van MARAblu & LBA op de klant onmiddellijk opeisbaar.
4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MARAblu & LBA, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan MARAblu & LBA te betalen.

Artikel 5 – Recht van reclame
Heb je producten ontvangen die niet of te laat betaald zijn? Dan mogen we ze terug vorderen.
1. Zodra de klant in verzuim is, is MARAblu & LBA gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. MARAblu & LBA roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan MARAblu & LBA, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

OVER RETOURNEREN en ANNULEREN

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Je mag producten retourneren binnen 14 dagen. Dat is wettelijk vastgelegd in het consumentenrecht.
Digitale producten als PDF’s en online cursussen kun je niet retourneren doordat door downloaden en/of bij opening de verzegeling meteen is verbroken. Op locatie kun je een eenmaal gestarte cursus of opleiding ook niet retourneren.

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
* het product niet is gebruikt en in dezelfde toestand als waarin het product is ontvangen
* het product in de originele verpakking is teruggestuurd
* het geen downloadbare en/of digitale software producten zijn als bv PDF’s of online cursussen waarbij de verzegeling van de cursus meteen is verbroken op het moment van opening.
* het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
* het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
* het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
* de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
* het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
* het product geen los tijdschrift of losse krant is
* het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
* het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
* de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
* het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
* op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één bestelling
* zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
* zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via mail@MARAblu.com of mail@leatherbagsacademy.com
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan MARAblu & LBA, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden
Je kunt natuurlijk annuleren vóór je op locatie gestart bent. Hieronder vindt je wanneer je nog kan annuleren en welk bedrag je dan toch nog verschuldigd bent omdat die plaats niet aan een ander gegeven kon worden.
7.1 Annulering contactmomenten vakopleiding ‘Tassendesign’, basisopleiding, gevorderdenopleiding en alle cursussen en workshops:
A annuleren tot 8 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 10% van de deelnamekosten
B annuleren tot 8-6 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 25% van de deelnamekosten
C annuleren tot 6-4 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten
D annuleren korter dan 4 weken voor de start van de opleiding, module, cursus en workshop kost aan annuleringskosten 100% van de deelnamekosten
E annuleren omdat de opleiding, cursus en workshop van keuze vol was bij de inschrijving, geeft recht op het volgen van de volgende versie van dezelfde training. Indien er geen wens tot gebruikmaking van dit recht is, volgt binnen twee weken restitutie van het volledige bedrag dat al betaald is.
Voorwaarde is dat de klant annuleert binnen twee weken nadat is medegedeeld dat in de huidige opleiding, module, cursus en workshop geen plaats is. Bij niet annuleren binnen twee weken staat de klant automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende training en is verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.

OVER LEVERING en KOSTEN daarvan

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten en retourkosten
Bezorgkosten kunnen zowel voor rekening van MARAblu & LBA als voor jou zijn. We geven de eventuele kosten in de webshop weer vóór je gaat afrekenen. Retourneren is op jouw kosten.
1. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van MARAblu & LBA voor zover uitdrukkelijk overeengekomen en in alle andere gevallen komen de kosten voor bezorging voor rekening van de consument.
2. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
B2B:
3. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 9 – Opschortingsrecht
Als je een consument bent geldt dit niet voor jou.
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht
Als je een consument bent geldt dit niet voor jou wanneer je meteen bij aankoop betaalt.
1. MARAblu & LBA kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van MARAblu & LBA heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan MARAblu & LBA.
2. MARAblu & LBA is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 11 – Verrekening
Als je een consument bent geldt dit niet voor jou.
1.Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan MARAblu & LBA te verrekenen met een vordering op MARAblu & LBA.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Als je een consument bent geldt dit niet voor jou wanneer je meteen bij aankoop betaalt.
1. MARAblu & LBA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van MARAblu & LBA op grond van wat voor met MARAblu & LBA gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan MARAblu & LBA zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien MARAblu & LBA een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft MARAblu & LBA het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 13 – Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
B2C workshops/cursussen/opleidingen
2. Levering vindt plaats bij MARAblu & LBA, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft MARAblu & LBA het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan MARAblu & LBA kan tegenwerpen.

Artikel 14 – Levertijd
We doen natuurlijk altijd ons best om tijdig te leveren. Soms lukt dat niet en we snappen dat je dat vervelend vindt maar kun je om die reden de koop niet annuleren.
1. De door MARAblu & LBA opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van MARAblu & LBA.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij MARAblu & LBA niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 – Feitelijke levering
Jij zorgt ervoor dat je thuis bent op het moment van levering of je het pakket binnen de gestelde tijd van de transporteur ophaalt bij een pakketpunt. Jouw emailadres klopt wanneer je een digitaal product hebt besteld.
1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 16 – Verpakking en verzending
Laat het de bezorger meteen weten als je doos of verpakking kapot is en laat de bezorger dit noteren zodat het terug te vinden is.
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan MARAblu & LBA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan MARAblu & LBA, bij gebreke waarvan MARAblu & LBA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 17 – Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
* geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
* zaken van MARAblu & LBA die bij de klant aanwezig zijn
* zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van MARAblu & LBA de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 – Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

OVER GARANTIE

Artikel 19 – Montage/Productie
We doen altijd ons best om jouw product zo goed mogelijk in elkaar te zetten (te monteren) voor je. Je kunt rekenen op onze expertise. In een workshop kies jij zelf je materialen en komt het voor dat (combinaties van -) materialen het resultaat dat jij voor ogen had beïnvloeden. We hoeven het product dan niet over te doen of terug te nemen.
1. Hoewel MARAblu & LBA zich inspant alle montage- en/of productiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
2. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. In geval van diensten die deels door inspanningen van MARAblu & LBA worden geleverd en deels door inspanningen van de klant zelf worden geleverd, wordt het monster of model slechts vermoedt een als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
3. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 20 – Garantie
We doen altijd ons best om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens een workshop, cursus of opleiding. Je kunt rekenen op onze expertise. In een workshop, cursus of opleiding kies jij zelf je materialen en komt het voor dat (combinaties van -) materialen het resultaat dat jij voor ogen hebt beïnvloeden. We hoeven het product dan niet over te doen of terug te nemen.
Op de website kunnen kleuren, afbeeldingen en beschrijvingen afwijken.
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MARAblu & LBA enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
B2B:
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd aan de expediteur c.q. vervoerder, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Webshop:
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd aan de klant, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

OVER OVEREENKOMST en OPZEGTERMIJN

Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst1.
MARAblu & LBA voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. MARAblu & LBA heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat MARAblu & LBA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat MARAblu & LBA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
4. Voor de opleidingen en vakcursussen van MARAblu & LBA sluiten Partijen een studieovereenkomst.
Om het overzichtelijk te houden staat de studieovereenkomst die is opgesteld voor opleidingen en vakcursussen van MARAblu & LBA voor MARAblu op www.marablu.com/studieovereenkomst en voor LeatherBagsAcademy op www.leatherbagsacademy.com/studieovereenkomst.

 

Artikel 22 – Informatieverstrekking door de klant
We kunnen je alleen helpen wanneer we alle informatie hebben die daarvoor nodig is.
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan MARAblu & LBA.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert MARAblu & LBA de betreffende bescheiden.
3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MARAblu & LBA redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 23 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
Voor consumenten geldt een opzegtermijn van één maand.
1. De overeenkomst tussen MARAblu & LBA en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor bepaalde tijd en dan eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant MARAblu & LBA schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 24 – Recht op ontbinding
We hebben beiden recht de overeenkomst ongedaan te maken. Hiervoor gelden voorwaarden.
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MARAblu & LBA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door MARAblu & LBA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MARAblu & LBA in verzuim is.
2. MARAblu & LBA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MARAblu & LBA kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 25 – Overmacht
Er kunnen situaties zijn waardoor MARAblu & LBA haar verplichtingen niet kan nakomen. Dat heet overmacht. Hieronder lees je in welke situaties dat geldt.
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MARAblu & LBA in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MARAblu & LBA kan worden toegerekend in een van de wil van MARAblu & LBA onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MARAblu & LBA kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor MARAblu & LBA één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MARAblu & LBA daar weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. MARAblu & LBA is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 26 – Wijziging van de overeenkomst
Wanneer we na jouw opdracht grote wijzigingen willen aanbrengen, overleggen we met je.
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan substantieel te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel en ook niet op producten die zijn afgenomen in de webshop.

OVER INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

Artikel 27 – Intellectueel eigendom
De informatie die jou verstrekt is tijdens een workshop, cursus of opleiding, zowel op locatie als digitaal, is van MARAblu & LBA en mag je daarom op geen enkele manier openbaar maken. Op overtreding van het intellectuele eigendomsrecht staat een boete van €2500,- per dag.
1. MARAblu & LBA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Het is de klant daardoor verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MARAblu, verslagen, audiovisuele producties en/of overige documenten die voortvloeien uit de opleiding openbaar te maken.
Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door MARAblu & LBA is toegestaan.
3. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MARAblu & LBA (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
4. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de klant aan MARAblu & LBA een zonder sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare boete van €2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor elke overtreding, zonder dat MARAblu & LBA gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van MARAblu & LBA om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

Artikel 28 – Geheimhouding
Je mag informatie die jou verstrekt wordt in een workshop, cursus of opleiding, zowel op locatie als digitaal, op geen enkele manier kopiëren of ter beschikking stellen aan een ander. Hiervoor geldt een periode van 3 jaar. Op overtreding van de geheimhouding staat hier een boete van €2500,- per dag.
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van MARAblu & LBA geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende MARAblu & LBA waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan MARAblu & LBA schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
* die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
* die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
6. Bij overtreding van de geheimhouding verbeurt de klant aan MARAblu & LBA een zonder sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare boete van €2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor elke overtreding, zonder dat MARAblu & LBA gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van MARAblu & LBA om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

Artikel 29 – Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
* is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 2.500
* is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt
3 . Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van MARAblu & LBA waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van MARAblu & LBA waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

OVER KLACHTEN en AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 30 – Vrijwaring1.
De klant vrijwaart MARAblu & LBA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MARAblu & LBA geleverde producten en/of diensten.

Artikel 31 – Klachten
Heb je onverhoopt toch een klacht? Dan meldt je die meteen of in ieder geval binnen 14 dagen.
Geef zoveel mogelijk informatie over waar jouw klacht over gaat. Wanneer jouw klacht gegrond is maken we het goed met je.
1. De klant dient een door MARAblu & LBA geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant of consument MARAblu & LBA daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat MARAblu & LBA in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MARAblu & LBA gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Optreden en handelwijze
5. Om het overzichtelijk te houden staat de klachtenregeling die is opgesteld voor optreden en/of handelwijze van werkzame personen die in of voor MARAblu & LBA werkzaam zijn voor MARAblu op https://www.marablu.com/klachtenregeling en op https://www.leatherbagsacademy.com/klachtenregeling.

Artikel 32 – Elektronische communicatie en bewijs
Spamfilters kunnen ook té veel hun best doen. Toch kan je MARAblu & LBA niet verantwoordelijk stellen voor niet aankomen of vertraging in het aankomen van digitale gegevens.
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en MARAblu & LBA (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is MARAblu & LBA niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van MARAblu & LBA.
2. De administratie van MARAblu & LBA geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 33 – Ingebrekestelling
Stel je ons officieel in gebreke? Dan moet je dat ons laten weten.
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan MARAblu & LBA.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling MARAblu & LBA ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 34 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
1. Als MARAblu & LBA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MARAblu & LBA verschuldigd zijn.

Artikel 35 – Aansprakelijkheid MARAblu & LBA
We zijn alleen aansprakelijk voor schade wanneer we domweg ons best niet hebben gedaan.
Op de website kunnen kleuren, afbeeldingen en beschrijvingen afwijken.
1. MARAblu & LBA is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien MARAblu & LBA aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. MARAblu & LBA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien MARAblu & LBA aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 36 – Vervaltermijn
Er geldt een termijn van 12 maanden voor aansprakelijkheid.
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van MARAblu & LBA vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

OVER ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 37 – Wijziging algemene voorwaarden
Brengen we grote wijzigingen in de algemene voorwaarden aan en ben je het er niet mee eens? Dan mag je de lopende overeenkomst opzeggen.
1. MARAblu & LBA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MARAblu & LBA zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 38 – Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MARAblu & LBA. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 39 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MARAblu & LBA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 40 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter1.
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MARAblu & LBA is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 20 april 2023 te Oosterhout