TASSEN & LEER

cursussen | workshops
opleidingen | webshop

25 cursussen
start op elk moment

basisopleiding 3 mnd
(jaar-)vakopleiding

luxe workshops
‘maak je eigen leren droomtas’

Studieovereenkomst

Tussen deelnemer en MARAblu wordt deze studieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bevat onder meer het studieprogramma met leerdoelen (kennisaspecten en vaardigheden), de examencriteria en -procedure, studievoorwaarden, studiebegeleiding, geheimhouding, intellectueel eigendom en algemene leveringsvoorwaarden.

Door betaling van de gehele factuur van een opleiding, cursus of module dan wel accepteren van de aanbieding van een opleiding, cursus of module gaat de deelnemer akkoord met deze studieovereenkomst.
De overeenkomst wordt vermeld in de Algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda onder nummer 20119063 en zijn ook op www.marablu.com/voorwaarden te vinden.

Een aantal belangrijke punten uit de algemene voorwaarden in het kort:

 • Door betaling van de factuur ga je akkoord met algemene voorwaarden
 • Je voldoet het gehele bedrag voor de vakcursus of module daaruit vooraf, in één keer, of in twee keer met een opslag van 5%.
 • Na aanvang van de cursus of module is annuleren niet meer mogelijk.
 • Je kunt lessen inhalen in overleg, op voorwaarde dat er plaats is in die les.
 • Je kan 25% van de lesmomenten missen en inhalen nadat de termijn van je cursus/module zou zijn afgelopen, rekening houdend met de frequentie van de lesmomenten.
  Bijvoorbeeld: je doet een cursus van 8 dagdelen, één dagdeel per week les. Dan kan je maximaal 10 dagdelen over de module doen. Dat houdt in dat je 2 dagdelen mag missen en inhalen na afloop van de 8 dagdelen termijn.
  Er vindt daarna dan ook geen restitutie van gelden plaats tenzij na honorering van een klacht, ingediend volgens de klachtenregeling.
 • Bij alle aankopen op afstand geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken, zo ook voor aankopen bij MARAblu voor modules, cursussen en workshops

De basis- en vakopleiding ‘Tassendesign, leerbewerken en productie’ kun je modulair volgen.

De basisopleiding wordt afgesloten met een eindtoets, de vakopleiding wordt afgesloten met een meesterproef.
Elke cursus of module die voldoende is afgesloten geeft recht op een deelcertificaat.

In elke module maak je een ander model met bijbehorende technieken/tassysteem. Je kunt het model wel uitvoeren volgens je eigen wensen. Uiteraard maak je alle basis- en leersnijpatronen zelf.

De vakopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

De basisopleiding:
Basismodule 1: patroontekenen & shopper
Basismodule 2: rechte of doorlopend soufflé
Basismodule 3: zwevende soufflé

De voortgezette opleiding:
ingezette en omgeboekte kleptas
bowlingbag
keersoufflé (boekentas)
enveloppe (platte) tas
beugeltas (dokterstas)
buideltje (reticule)

De masteropleiding:
klassieke clutch
klein-lederwaren

Het examen
meesterproef

Wanneer kan ik lessen?
Bij MARAblu kun je jouw cursus of opleiding volgen op de volgende dagdelen iedere week.
In de schoolvakanties (regio Zuid) is MARAblu gesloten.

Mocht een les door onvoorziene omstandigheden bij MARAblu niet door kunnen gaan en vervanging niet mogelijk zijn, schuiven de lessen door naar het einde van de opleiding of module.

Hoeveel kost het?
De gehele vakopleiding kost €4299,-. De basisopleiding kost €1299,-
De 3 basismodules kost €399,-. Hierin leer je patroontekenen en krijg je de cursusmap en leer je 3 belangrijke tassystemen.
Je betaalt daarna €375,- voor 8 vervolgmodules van 8 lessen per module. Om het complete programma te doorlopen volg je alle 11 modules en daarna leg je een “meesterproef” af; het examen á €425,-
De meesterproef houd in dat je een design-opdracht correct uitvoert volgens vaktechnische specificaties.
De lessen zijn inclusief gebruik van garens, patroonkarton, lijm, al het voorkomend handgereedschap, stansmessen en stempels.
Reken op € 30 – € 50 extra voor leder en fournituren.

Materiaal:
Alle benodigde machines zijn aanwezig: vrije-arm-machines, stansmachine, schalmachine, spindelmachine, etc. Natuurlijk leer je tijdens de vakcursus met alle machines werken.  De lessen zijn inclusief gebruik van garens, patroonkarton, lijm, al het voorkomend handgereedschap, stansmessen en stempels.

Voor wie?
Voor iedereen die op professioneel niveau lederen tassen wil leren maken.
Voor de cursus heb je geen ervaring of specifieke vakopleidingen nodig. Enige ervaring met een leerstik-machine is fijn maar is zeker niet vereist.

Studieomvang:
Omvang van de vakopleiding: 12 modules in 80 dagdelen van 2,5 uur, totaal 240 uur. Dat is inclusief meesterproef.
Omvang van de basisopleiding: 3 modules met 1 dagdeel eindtoets in 25 dagdelen van 2,5 uur, totaal 62,5 uur.

Studiebelasting/huiswerk:
In de lessen kun je in principe alle opdrachten afronden. Zelfstudie mag, maar is niet noodzakelijk om de opleiding af te ronden.

Examencriteria?
Het examen bestaat uit de meesterproef.
De meesterproef bestaat uit een opdracht voor een tas of kledingstuk met een selectie uit (vooraf niet bekende) eisen op het gebied van het zelfstandig toepassen van verworven leerbewerkingstechnieken en designvaardigheden; als tassysteem, technieken, stikwerk en moet binnen 20 uur worden gerealiseerd. Thuis aan de opdracht werken is niet toegestaan.

Een eis die we altijd stellen: één recyclede of duurzame soort materiaal. Gewoon, we houden van de natuur en onze planeet dus het gebruik van recyclede of duurzame materialen is de norm! En ook kleine beetjes helpen.

De Meesterproef wordt afgelegd onder leiding van een onafhankelijke examencommissie. In deze commissie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd.
Om een professionele tassenmaker te worden moeten alle modules én de Meesterproef voldoende worden afgesloten! Je kunt de Meesterproef één maal herkansen. Daarvoor betaal je € 249,-

Geheimhouding

 1. De cursist opleidingstraject erkent, dat aan haar door MARAblu geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden van het bedrijf MARAblu, haar werkwijze of zaken daarmee verband houdende.
 2. Het is aan de Deelnemer opleidingstraject verboden om hetzij tijdens de duur van de opleiding, hetzij erna op enigerlei wijze, direct of indirect in welke vorm ook, mededelingen te doen van of aangaande het bedrijf MARAblu en/of de genoten opleiding bij MARAblu.
 3. Onder de geheimhouding van Deelnemer opleidingstraject valt onder andere, maar niet beperkt tot:
  1. Prijsstellingen van MARAblu;
  2. Tijdsindelingen en de werkwijze van MARAblu;
  3. Alle (les)documentatie van MARAblu waar Deelnemer opleidingstraject mee in aanraking is gekomen tijdens de opleiding, zoals nader omschreven in de bepaling ‘Intellectueel eigendom’ lid 3.
 4. Bij overtreding van de geheimhouding verbeurt de Deelnemer opleidingstraject aan MARAblu een zonder sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare boete van €2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor elke overtreding, zonder dat MARAblu gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van MARAblu om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

 

Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de door MARAblu verleende diensten rusten bij MARAblu. De Deelnemer opleidingstraject verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Deelnemer opleidingstraject is uitgesloten.
 2. Het is de Deelnemer opleidingstraject verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MARAblu, verslagen, audiovisuele producties en/of overige documenten die voortvloeien uit de opleiding openbaar te maken.
 3. De door MARAblu verstrekte stukken aan de Deelnemer opleidingstraject zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Deelnemer opleidingstraject voor haar eigen opleiding en kennisverbreding. Het is de Deelnemer opleidingstraject niet toegestaan om verkregen informatie en/of documentatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door MARAblu is toegestaan.
 4. Deze bepaling ‘Intellectueel eigendom’ ziet uitdrukkelijk op de volgende informatie, documentatie of stukken welke MARAblu heeft versterkt aan de Deelnemer opleidingstraject:
  1. Cursusmap Vakopleiding ‘tassendesign, leerbewerking & productie’: alle instructiebladen van de modules, de leerbewerkingstechnieken,
  2. Extra blad met alle technieken en verdieping die in de opleiding aan bod komen
 5. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Deelnemer opleidingstraject aan MARAblu een zonder sommatie of ingebrekestelling direct opeisbare boete van €2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor elke overtreding, zonder dat MARAblu gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van MARAblu om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.